Алхимия - Трансмутация, Микрокосмос, Четирите свята

July 29, 2019

Алхимията е една от двете най-древни науки, другата бидейки астрологията. Думата "алхимия" намира своите корени в съвкуплението на древната ивритска, египетска и гръцка сричка "Eл", символизираща божественото име "Елохим", с терминът "химия". Следователно терминът "алхимия" означава "божествена химия". Ако приемем химията като науката боравеща с основните физически елементи, то алхимията представлява боравенето с елементите трансцендентиращи физическото.

АЛХИМИЧНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА 4 СВЯТА

Една от най-древните алхимически поговорки е "Единствено нищо може да произлезе от нищото." Алхимията не означава създаването на нещо от нищо, а по-скоро боравене с натуралните природни принципи, закони и процеси. Семето, когато бъде посято бива трансформирано, така че достига размери стотици хиляди пъти по-големи във формата на дърво. Тази древна наука учи, че в "тъмната Земя" (пространството в космоса отговарящо за материалното сътворение) е било посято божественото семе, което се е трансформирало в осезаемата за нас Вселена. Древните адепти в тази наука постулирали, че принципите които важат в един свят, трябва да важат и за всички останали, тъй като всичко черпи своя живот от едни и същи корени. Както Херметизма, Кабалата и Индуизма, така и Алхимията разделя съществуващите макрокосмически светове в триединство, но не по-малко важно е разделението на физическите светове от тяхна гледна точка - каменист свят, растителен свят, животински свят и човешкия свят. Всеки един от тези светове претърпява своя собствена еволюция с цел своето усъвършенстване, но макар и да споделят едно и също пространство (планетата) те са отделни от гледна точка на еволюция - крайният етап на еволюцията в каменистия свят е най-скъпоценният камък, а не човекът.


ТРАНСМУТАЦИЯ

Всеки камък бидейки в правилните условия съдържа потенциала да се превърне в диамант. Всеки вид кристал произлиза от най-обикновен камък подложен на различни условия - температура, влажност и налягане. Тоест всеки камък е аналогичен на семе, което съдържа в себе си потенциала да бъде всичко, от обикновен кварц до диамант, стига да бъде посято в подходящата почва. Във всеки един от четирите физически свята този принцип действа с пълна сила. Семето в растителния свят съдържа в себе си потенциала и интелекта да бъде всяко едно растение и дърво, но дадена част от този потенциал е доминираща, следователно всяко семе ражда определено растение или дърво. Алхимикът е човек, който владее изкуството да работи с потенциала в семето, така че да може да прояви всяка една възможност съдържаща се в него по собствена воля - това се нарича трансмутация. Такъв артист работи с вече заложения божествен интелект във всеки един елемент, така че чрез изкуството на алхимията успява да трансмутира обикновения метал в злато, тъй като в обикновения метал също се съдържа интелекта за всички метали чакащи да бъдат проявени чрез правилните условия. 

МИКРОКОСМОС

Най-великият алхимик е самата природа, тъй като тя извършва трансмутация с всеки изминал момент. Тя постоянно превръща основните елементи в скъпоценни камъни в ядрата на планетата ни с течение на милиони години, тя постоянно поражда растителност и вдъхва живот на всичко пребивавайки нейната площ. Човекът бидейки най-висшият и съвършен продукт, представлява космоса в миниатюрен вариант, тъй като съдържа в себе си всички елементи, минерали и принципи преобладаващи във всички останали физически и нефизически светове. В него пребивават всички елементи, минерали и принципи намиращи се в каменистия, растителния и животинския свят. Кръвта му съдържа елементи като желязото от каменистия свят, органите и мозъкът му съдържат качествата на животинския свят, човекът също така е зависим от въздуха, слънцето и водата, както и растенията. Той съдържа и нефизическият елемент в своята конституция, а именно разумът, следователно човекът наистина отговаря на терминът "микрокосмос". Този микрокосмос също така извършва ежедневно алхимични процеси. Най-простият пример за това би бил трансмутирането на основните хранителни вещества в енергия чрез храносмилателната система.


АЛХИМИЯ НА ДУХОВНО И МЕНТАЛНО НИВО

Тъй като принципът на трансмутация чрез изкуството на Алхимията, или с други думи - трансформането на един елемент в друг чрез работа с вече заложения интелект в него, е валиден за всички нива на съществуване, то това означава, че може да се приложи и на ментално и духовно ниво. Макар и човек да е невеж, той съдържа в себе си мъдростта, гения и универсалният интелект, който просто трябва да бъде събуден и да превърне невежеството в злато (мъдрост). На духовно ниво тази част от човешката конституция наричана "душа", която е духовното семе в него, трябва да се разрасне до размерите на макрокосмоса; резултатът е това, което будистите наричат "Просветление", това което Кабалистите наричат "изживяване на Кетер", това което християните наричат "завършване на Великото Дело" или "Завръщане в обятията на Бог", това което индийските йогита наричат "Брахман" - единство в безкрайността извън всякакви граници. Начинът за постигането на това обединяване е чрез египетския принцип Ма'ат - живот изпълнен с истина, баланс, ред, хармония, закон, морал и справедливост, така че след смъртта когато Анубис премери човешкото сърце (символизиращо душата), то трябва да бъде леко колкото перо.

Автор: Васил Стоянов
Powered by Blogger.