ТРИЕДИННАТА ПРИРОДА НА ЧОВЕКА


Древните не са смятали, че "духовността" прави човека праведен или рационален, но по-скоро, че праведността и рационалността прави човека духовно осветлен. Същите тези антични личности са разделили човешката конституция на 3 основни части. Всека една част е отразена в:

- Трите центъра в тялото
- Tрите аспекта на неговата цялостност
- Tрите порока
- Трите добродетеля
- Tрите звука на Сътворението
- Четирите елемента и др.

ТРИТЕ АСПЕКТА НА ЧОВЕШКАТА ЦЯЛОСТНОСТ

Човешката конституция се състои от дух, душа и тяло. Духът, в някои школи е бил аналогичен на термина "ум". Погрешно е човекът да бъде разделян на 4 части - дух, душа, ум и тяло, тъй като според трите основни учения и практики върху които се базират всички езотерични, екзотерични и метафизични учения - Кабала, Индуизъм и Херметизъм, духът представлява Умът на Цялото. Терминът "Ум" в този ред на мисли не представлява просто нашият мозък и способността ни да мислим въз основа на спомени, а по-скоро интелектът който се намира навсякъде и във всичко, което съществува.


Гените, които изграждат човешкото тяло са продукт на този Ум, движението на планетите, звездните системи и галактиките са продукт на този Ум, всички познати сили на Вселената като гравитация, електромагнетизъм, силна ядрена сила и слаба ядрена сила са продукт на този Ум, всички познати за нас процеси за възпроизводство на даден вид организъм са продукт на този Ум. Всеки една от тези аспекти на човека отговаря на определен аспект от Сътворението и съдържа собствени уникални качества илюстрирани в снимката отдолу. Интуицията и Знанието (знание отвъд мисленето) са умът във връзка с духа, докато мисленето и емоциите са умът във връзка с душата.


ТРИТЕ ЦЕНТЪРА

Тези 3 човешки аспекта (Ум, Душа и Тяло) отговарят на 3-те центъра в тялото - мозъка, сърцето и гениталиите (възпроизводителната система). Умът e равнозначен на Мозъкът, гениталите на Тялото, а сърцето на Душата, която представлява връзката между Ума и Tялото, или техният баланс. Философът борави главно с Духовния си център (мозъкът), човекът търсещ сила, надмощие и материално богатство работи главно с Телесния си център (генииталите), a Йогито с Душевния си център (сърцето). ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА

Алхимията, една от двете най-древни науки датиращи от незнаейни времена, учи, че всичко е съставено от 4 елемента, които намират своята аналогия във всяка една наука позната за нас - математика, физика, биология, астрономия, анатомия и т.н. Духът/Умът отговаря на елементът Огън - божествената воля да сътвори. Тялото, като материалната същност на човека, е създадено от Земя и Вода, тъй като всичко материално е създадено от тяхната свъкупност. И връзката между тях, която е Душата, е аналогична на въздухът - най-важният източник на живот за сърцето и следователно за мозъка и тялото. Без душа, която е връзката и баланса, мозъкът става безполезен интелект без оператор, и следователно тялото става безполезно без активността на мозъка. 
ТРИТЕ ДОБРОДЕТЕЛЯ

Най-влиятелните философи на античността постулирали, че съществуват три качества, които ако бъдат усвоени, регенерират истинската духовна природа на човека. Те биват Целомъдрие, Труд и Почтеност. Целомъдрието (непорочността и моралността) намира своята аналогия в Ума, труда намира своята аналогия в Тялото и почтеността намира своята аналогия в Душата, бидейки отново връзката между двете. Мъдрият непорочен човек знае много, тялото иска да изрази това знание под формата на някакъв вид труд, но почтеността е тази, която определя дали има нужда тялото да действа и колко трябва да действа въз основа на това дали ще допринесе с благи резултати за себе си и останалите.ТРИТЕ ПОРОКА

Трите човешки порока, които са това за душата, което е гробницата за тялото, са Невежеството, Суеверието и Страха. Страхът е порокът на тялото, Невежеството е порокът на Ума, и Суеверието е порокът на Душата. Страхът кара човек да остане в своите окови от комфортни вярвания, които от своя страна го държат невеж, и от невежеството се ражда суеверието.

ТРИТЕ ЗВУКА НА СЪТВОРЕНИЕТО

Трите звука на Сътворението според Индуизма и Кабалата, са "Ш, М и А", оттам идват и богове на Сътворението в Индуизма - Шива и Шакти, също така и най-духовните мантри, както в Будизма така и в Индуизма - "ОМ" и "Шамбо". Звукът "Ш" отговаря на елементът Огън, съскащ като него, следователно аналогичен и на мозъка, духа и целомъдрието. Нищо чудно тогава, че "Шива" и "Шакти" са Сътворителите на Вселената. Звукът "М" отговаря на безмълвният звук на водата и земята, тялото, гениталиите и труда. И звукът "А" отговаря на Въздухът - това е и звукът, който издава човек когато диша, и намира своята аналогия в сърцето, душата и почтеността.

В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.