Триединната природа на човека и неговите аналогии


Древните не са смятали, че "духовността" прави човека праведен или рационален, но по-скоро, че праведността и рационалността прави човека духовно осветлен. Същите тези антични личности са разделили човешката конституция на 3 основни части. Всека една част е отразена в:

- Трите центъра в тялото
- Tрите аспекта на неговата цялостност
- Tрите порока
- Трите добродетеля
- Tрите звука на Сътворението
- Четирите елемента и др.

ТРИТЕ АСПЕКТА НА ЧОВЕШКАТА ЦЯЛОСТНОСТ

Човешката конституция се състои от дух, душа и тяло. Духът, в някои школи е бил аналогичен на термина "ум". Погрешно е човекът да бъде разделян на 4 части - дух, душа, ум и тяло, тъй като според трите основни учения и практики на запад, върху които се базират всички езотерични, екзотерични и метафизични учения - Кабала, Индуизъм и Херметизъм, духът представлява Умът на Цялото (Бог). Терминът "Ум" в този ред на мисли не представлява просто нашия мозък и способността ни да мислим въз основа на спомени, а по-скоро интелектът, който се намира навсякъде и във всичко, което съществува.


Гените, които изграждат човешкото тяло са продукт на този Ум, движението на планетите, звездните системи и галактиките са продукт на този Ум, всички познати сили на Вселената като гравитация, електромагнетизъм, силно ядрено взаимодействие и слабо ядрено взаимодействие са продукт на този Ум, всички познати за нас процеси за възпроизводство на даден вид организъм са продукт на този Ум. Всеки един от тези аспекти на човека е аналогичен на определен аспект от Сътворението и съдържа собствени уникални качества илюстрирани в снимката по-долу. Интуицията и Знанието (съзнателмост) са умът във връзка с духа, докато мисленето и емоциите са умът във връзка с душата.


ТРИТЕ ЦЕНТЪРА

Тези три човешки аспекта (Ум, Душа и Тяло) са аналогични на трите центъра в тялото - мозъка, сърцето и гениталитр. Умът e равнозначен на Мозъкът, гениталите на Тялото, а сърцето на Душата, която представлява връзката между Ума и Tялото, или техния баланс. Философът борави главно с Духовния си център (мозъкът), човекът търсещ сила, надмощие, богатство и удоволствие работи главно с Телесния си център (генииталите), a Просветленият с Душевния си център (сърцето). ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА

Алхимията, една от двете най-древни науки датиращи от древни времена, учи, че всичко е съставено от четири елемента, които намират своята аналогия във всяка една наука позната за нас - математика, физика, биология, астрономия, анатомия и т.н. Духът/Умът е аналогичен на елемента Огън - божествената искра във всичко. Тялото, като материалната същност на човека, е създадено от Земя и Вода. И връзката между тях, която е Душата, е аналогична на въздуха - най-важният източник на живот за сърцето и следователно за мозъка и тялото. Без душа, която е връзката и баланса, мозъкът става безполезен потенциал без задвижваща сила.
ТРИТЕ ДОБРОДЕТЕЛЯ

Едни от най-великите философи на античността постулирали, че съществуват три качества, които ако бъдат усвоени, регенерират истинската духовна природа на човека. Те биват Мъдрост, Труд и Почтеност. Mъдростта (непорочността и моралността) намира своята аналогия в Ума, трудът намира своята аналогия в Тялото и почтеността намира своята аналогия в Душата, бидейки отново връзката между двете.ТРИТЕ ПОРОКА

Трите човешки порока, които са това за душата, което е гробницата за тялото, са Невежеството, Суеверието и Страхът. Страхът е порокът на тялото, Невежеството е порокът на Ума, и Суеверието е порокът на Душата. Страхът кара човек да остане в своите окови от комфортни вярвания, които от своя страна го държат невеж, и от невежеството се ражда суеверието.

ТРИТЕ ЗВУКА НА СЪТВОРЕНИЕТО

Трите звука на Сътворението според Индуизма и Кабалата, са "Ш, М и А", оттам идват и богове на Сътворението в Индуизма - Шива и Шакти, също така и най-известните мантри, както в Будизма така и в Индуизма - "ОМ" и "Шамбо". Звукът "Ш" е аналогичен на елемента Огън, съскащ като него, следователно аналогичен и на мозъка, духа и мъдростта. Звукът "М" е аналогичен на безмълвния звук на водата и земята, тялото, гениталиите и труда. И звукът "А" е аналогичен на Въздуха - това е и звукът, който издава човек когато диша, и намира своята аналогия в сърцето, душата и почтеността.

Автор: Васил Стоянов
Powered by Blogger.