КВАНТОВА ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТО - РЕАЛНОСТТА ОБЯСНЕНА

October 08, 2019

Независимо от вида материя, който нашите сетива възприемат, знаем, че тя със сигурност ще е изградена от основния познат елемент наречен за човечеството наречен "атом". Макар и той да има една и съща структура, атомът се проявява в различни видове. Този градивен елемент е изграден от отрицателно заредени "електрони", положително заредени "протони" и "неутрони", които нямат заряд.

Протоните и неутроните се свързват помежду си за да създадат ядрото на атома, а пък електроните, които обикалят около него създават различни "електрически обвивки". Броят на електроните, протоните и неутроните в атома определят какъв ще бъде неговия вид и маса. Протоните и неутроните пък са изградени от още по-малки частици наречени "кварки", които могат да бъдат класифицирани в 6 различни вида. Кварките се държат в едно цяло за да създават протоните и неутроните чрез една от основните 4 физични сили наречено "силно ядрено взаимодействие". Тази сила се пренася чрез лишени от маса частици наречени "глуони". Следователно протоните и неутроните, които изграждат ядрото на атома са изградени от кварки и глуоните, които ги държат заедно.


Така както електромагнетизмът е силата, която държи електроните около ядрото на атома, или така както гравитацията ни държи на земята, така и глуоните държат кварките заедно. Те могат да бъдат излъчени от самите кварки, така както фотоните могат да бъдат излъчени от електроните и да генерират електромагнитно поле. Въпреки че протонът основно е създаден от 2 "горни кварка" и 1 "долен кварк" (два от шестте вида кварки), а неутронът от 2 "долни кварка" и 1 "горен кварк", голям брой други кварки постоянно се появяват и изчезват в протоните и неутроните.
ПОЛЕВИТЕ ТРЕПТЕНИЯ

Празното пространство, независимо къде погледнем около нас, всъщност не е наистина празно. Цялото пространство в космоса е изпълнено енергийни полета, или казано по друг начин - полетата са неделима част от самия космос. Тези полета имат способността да трептят. Тези трептения се проявяват с невъобразима скорост. Всяко едно поле създава различен набор от частици. Например кварковото поле създава всички различни видове кварки, когато трепти, трептенията на електрическото поле създава електрони, трептенията на електромагнитното поле създава фотони и т.н. Тези полета са преплетени едно в друго, следователно са способни да взаимодействат помежду си. Например електрическото поле може да взаимодейства с електромагнитното поле, когато електрон създаден от първото излъчи фотон във второто, като обратната ситуация е възможна също. От гледна точка на квантовата механика това взаимодействие между полетата се случва когато трептенията на едното поле придаде енергия на друго поле. Придаването на енергия от едно поле на друго означава трептенията в едно поле да породят трептения в друго поле, което, от казаното до тук, установяваме, че се отразява в създаването на тези частици, за които трептящото поле отговаря. Отново за пример може да дадем електрическото поле, което трепти и тези трептения се проявяват като електрони, които могат да излъчат енергия, или с други думи да задействат трептения в електромагнитното поле, което от своя страна поражда фотони - този процес наричаме отделяне на фотон от електрон. А когато фотоните от фотонното поле се разпаднат в енергия в електрическото поле, тогава казваме, че фотоните са образували електрон. Реалността представлява една голяма игра на трептения, които се прехвърлят от едно поле в друго и тези трептения наричаме "енергия". Напълно е възможно да съществува едно единствено поле, но нашите текущи научни разбирания виждат това единно поле от различни ъгли пораждайки илюзията, че съществуват отделни полета за всеки набор от различни частици. В тази статия ще фокусираме вниманието си основно върху кварките, тъй като те са най-елементарните, познати за днешния човек, градивни частици на материята. Професор Дерек Лейнубер в Аделайдския Университет не преди дълго създаде симулация използвайки супер компютър, която илюстрира как кварките взаимодействат помежду си чрез глуони (силно ядрено взаимодействие).


Кадрите в секунда на тази симулация са 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 и показват трептенията само в екстремно малка точка от пространството. Червените точки представляват местоположенията в тази точка от пространството където енергията е най-гъста. Тези трептения нашите очи възприемат като "частици", макр и те сами по себе си да не съществуват като такива. Нашето съзнателно наблюдение на тези трептения ги превръщат в частици. Това е и причината квантовата физика да твърди, че частиците могат да бъдат разглеждани и като частици и като вълни в зависимост от експеримента и резултатите, които искаме да получим. И двете твърдения са истина.


Там където се проявяват трептения в кварковото поле, чифтове от кварки и анти-кварки се създават, а когато се сблъскат се взаимоунищожават и енергията получена от техния сблъсък се придава на другите видове полета, които на свой ред създават други частици и т.н. Например сблъсъкът на електрон с неговата противоположна частица антиматерия - "позитрон", намира своя резултат в придаване на енергия върху електромагнитното поле, което на свой ред създава фотони (светлина), но енергията никога не се губи, тя само променя своята форма.

ЕНЕРГИЙНА ТРЪБА И МАСАТА НА МАТЕРИЯТА

"Енергийната тръба" представлява пространството между кварките намиращи се в протоните и неутроните. Това пространство създава "вакуум"- местоположение в полето с възможно най-ниско състояние на енергията. Но тъй като кварките постоянно се движат, създават и унищожават спрямо ефектите на останалите полета, които влияят на кварковото поле, то и енергийните тръби намиращи се между кварките, постоянно се появяват, изчезват и движат. Този процес на постоянна енергийна промяна в пространството се случва с невъображима скорост. Тоест опитът да се създаде вакуум става изключително сложен. Трите основни кварки, които създават протоните и неутроните придават едва 0.05% от тяхната маса. Останалата част от масата на протоните и неутроните идва не само от "хигс полето" открито и доказано през 2012, но също така и от постоянното трептене на кварковото поле, което създава кварки и анти-кварки, които се самоунищожават при сблъсъка си, както и от кинетичната и потенциална енергия на трите кварки, които създават всеки един протон и неутрон. Казано на по-разбираем език - човешкото тяло, както и всичката материя във Вселената, са проявление на трептящи полета, които изпълват цялото пространство в космоса. Всички сме свързани, както помежду си, така и с всяко останало животно, дърво и камък, тъй като всичко е продукт на едно и също поле.


Истинската природа на тези полета и техните енергии са неосезаеми за нашите пет сетива, както и за каквото и да било материално средство, с което можем да се опитаме да видим тяхната истинска същност, такава каквато е, а не такава каквато ние я възприемаме да бъде. Ние виждаме единствено ефекта на тези полета в нашия физически свят, но не виждаме тяхната природа като "полета и трептения". Някои интересни въпроси, с които науката ни все още изпитва големи затруднения са защо и как изобщо трептенията съществуват за да дадат началото на Вселената ни, и защо материята изведнъж е била произведена в по-големи количества от анти-материята, което е довело до Големия Взрив.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.