АНТИЧНАТА ПРЕДСТАВА ЗА ВСЕЛЕНАТА ОТРАЗЕНА В ЧОВЕКА


Цивилизации преди хиляди години, чийто знания били основоположници за развитието на философите от античността, са смятали, че всеки един закон, елемент и сила на Вселената е бил олицетворен в човешката конституция. Това, което е извън човека намира аналогия вътре в него. Вселената бидейки неизмерима в нейната безизмеримост и невъобразима в нейната дълбочина, била извън преценката на смъртните.

ОТ БОЖЕСТВОТО КЪМ ЧОВЕКА

Осъзнавайки неспособността на човешкия интелект да се справи с тези задачи, ранните философи обърнали вниманието си от немислимото божество към човека. Анализирането и изучаването на човешката конституция поставила основите на медицината, психологията и духовността. Различните начини за изследване на човека - математика, геометрия, физика, биология, астрономия и психология, порoдили различни школи, всяка от тях изучавайки човешката монада (цялостност) през призмата на тези предмети. Всеки един метод, макар и чрез различни начини, достига до идентични заключения.


Това поражда асоциирането на различните символи един с друг - числата, елементите, планетите, съзвездията, фигурите, митологични личности и т.н. Според питагоровите учения например, всяко едно число отговаря на различна планета, различна сила, различен елемент, различно божество, различно съзвездие, различен аспект от Сътворението и човека, тъй като всички тези неща асоциирани с числата, изучавани в тяхната пълна светлина, ни разкриват тяхната идентична аналогия с числата. Изучаването на универсалните принципи чрез анализирайки себе си, човекът е изправен пред мнозина начини, с които да борави в търсене на знанието. Начинанието  да бъде придобито абсолютно знание чрез интелекта не след дълго започва да изглежда безнадежно, тъй като всяко едно различно учение относно аналогията между микрокосмоса (човека) и макрокосмоса (вселената) може да отнеме целият живот на индивида за да получи една малка част от него. 

МРАК И СВЕТЛИНА

Един от основните принципи във връзка с "Рая и Ада", "Доброто" и "Злото", "Светлината" и "Mрака", се разкрива в това, че човешкото тяло било разделено на 2 вертикални половини. Лявата страна била считана за аналогична на мрака, а дясната на светлината. В този символизъм, непосветеният в ученията на древните мистерии, асоциира лявата страна с материалността, докато дясната с духовността, тъй като раждането в материалния свят означава смърт в духовния. От тази грешна асоциация тръгва верига, която води до тотално изкривяване на оригиналните учения. Тъй като материалността е олицетворение на Ада, а духовния свят е олицетворение на Рая, то виждаме, че мрака автоматично бива асоцииран с Ада, докато светлината с Рая. Посветеният окултист обаче разбира истинското значение на тази двойнствена природа на човека. За да има светлина, трябва да има източник на тази светлина, този източник е Животът. Тоест светлината е проявление на Живота, или първоначалната сила, която дава начало на цялото сътворение.


Разбирайки, че Животът е предшественик на Светлината, то тогава мракът е олицетворение на истинската духовност. Чрез едно обикновено наблюдение с помощта на днешната технология разбираме, че това е истина когато осъзнаем, че светлината може да съществува само в мрака, докато обратното не е вярно, тъй като светлината е изградена от частици, докато мрака е съществуващ сам по себе си. В тази връзка мракът се асоциира и с пространството в което цялото творение се проявява, включително и светлината, следователно мракът е основоположник на всичко. Следвайки този принцип на асоциации разбираме, че лявата, мрачна половина на човека е духовната му страна, в която се намира и органът асоцииран с тази духовност - сърцето. Също така по-голямата част от хората са десничари, което също ни пояснява, че лявата, по-фина ръка е духовната, докато грубата, силна ръка е от материалната страна. В продължение - дясната, атакуваща ръка, в която се държи мечът, е асоциирана с мъжката, егоистична и сурова страна, докато лявата, защитаваща, държаща щита ръка, е асоциирана с женския, състрадателен аспект. Тази карта от асоциации може да продължи да бъде запълвана до такава степен, в която всеки един елемент от Сътворението бъде свързан с всеки друг, разкривайки цялостната картина на единството и пълното разбиране на всеки един отделен елемент - именно това е идеята за абсолютното познание.


В случай, че решите да споделите нашата статия, ще ви помолим да прикачите името ни "Mind Transcended" като източник. 
Благодарим ви, че отделихте времето да прочетете статията ни!
Powered by Blogger.